اعضای گروه فیزیک استان قم (سال تحصیلی 97-1396)

سمت
سرگروه
عضو گروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک
نام و نام خانوادگی
فاطمه سادات کریمی
کبری شمشیری
اسماعیل مطیع
رديف
1
2
3