برگزاری اولین کارگاه آموزشی در سال نحصیلی 402-1401

     در راستای برنامه عملیاتی استان و در جهت رفع اشکالات کتاب منطق  دهم و ایجاد

هماهنگی های لازم در تدریس همکاران عزیز، گروه فلسفه و منطق استان  قم برگزار

می نماید.

 

کارگاه آموزشی منطق دهم:

 

زمان : پنج  شنبه 19 / 8 /  1401

ساعت : 10 الی 12 صبح

 

مکان : خیابان ساحلی ( لواسانی ) کوچه 33 - ساختمان گروه های آموزشی و تکنولوژی

استان قم

موضوع : بررسی و تحلیل مطالب کتاب منطق