برگزاری کارگاه مجازی فلسفه یازدهم و منطق دهم

در راستای برنامه عملیاتی استان و در جهت رفع اشکالات کتاب فلسفه یازدهم و منطق دهم و ایجاد هماهنگی های لازم د تدریس، گروه فلسفه و منطق استان قم برگزار می نماید.

کارگاه مجازی فلسفه یازدهم:

زمان : سه شنبه 5 / 11 / 1400

موضوع : مباحث کتاب فلسفه یازدهم

 

کارگاه مجازی منطق:

زمان : دوشنبه  18 / 11 / 1400

موضوع : مباحث کتاب منطق