برگزاری جلسه دوم و سوم کارگاه مجازی

در راستای اجرای برنامه عملیاتی استان و بررسی و رفع اشکالات کتاب فلسفه دوازدهم جلسه دوم و سوم کارگاه مجازی برگزار می گردد.

جلسه دوم با عنوان بررسی درس 5 و 6 فلسفه 2 

تاریخ : پنج شنبه 9 / 10 / 1400

ساعت:  10/5 صبح در محیط اسکای روم

جلسه سوم با عنوان بررسی ادامه مباحث فلسفه 2 از درس 6 به بعد

تاریخ : شنبه 11 /10/ 1400

ساعت : 18 در محیط اسکای روم