برگزاری اولین کارگاه آموزشی در سال تحصیلی 1400

گروه فلسفه و منطق استان قم اولین کارگاه آموزشی با عنوان فلسفه 2 را در سال تحصیلی 1400 و در محیط اسکای روم برگزار می نماید.

عنوان کارگاه : بررسی مطالب و نکات مهم کتاب فلسفه 2

زمان: پنج شنبه 18  / 9 / 1400 ساعت 10 صبح