تدریس دروس فلسفه دوازدهم

تدریس دروس فلسفه دوازدهم که در آپارات بارگذاری شده است.

درس اول- هستی و چیستی

https://m.aparat.com/v/KW7Ur

درس دوم- جهان ممکنات

https://m.aparat.com/v/IcEsp

درس سوم- جهان علّی و معلولی

https://m.aparat.com/v/Tayv7

درس چهارم- کدام تصویر از جهان؟

https://m.aparat.com/v/OIqxH

درس پنجم - خدا در فلسفه- قسمت اول

https://m.aparat.com/v/mSnFt