تدریس دروس فلسفه یازدهم

تدریس دروس فلسفه یازدهم که در آپارات بارگذاری شده است.

درس اول-فلسفه چیست؟

https://m.aparat.com/v/bAQxX

درس دوم- ریشه و شاخه های فلسفه

https://m.aparat.com/v/t3T1c

درس سوم- فلسفه و زندگی

https://m.aparat.com/v/TgiKY

درس چهارم - آغاز تاریخی فلسفه

https://m.aparat.com/v/nQB8k

درس پنجم - زندگی بر اساس اندیشه

https://m.aparat.com/v/EgKtR

درس ششم- امکان شناخت

https://m.aparat.com/v/aqzci

درس هفتم- ابزارهای شناخت

https://m.aparat.com/v/JsjvD