تدریس دروس منطق

تدریس دروس منطق که در آپارات بارگذاری شده است.

درس اول - منطق  ترازوی اندیشه

https://m.aparat.com/v/NKhz1

درس دوم - لفظ و معنا

https://m.aparat.com/v/An7Td

درس سوم- مفهوم و مصداق

https://m.aparat.com/v/ts5mp

درس چهارم - اقسام و شرایط تعریف

https://m.aparat.com/v/6Jukm

درس پنجم - اقسام استدلال

https://m.aparat.com/v/bdliv