اولین کارگاه مجازی درس اقتصاد

اولین کارگاه علمی-آموزشی درس اقتصاد در روز یکشنبه تاریخ 16آذرماه در ساعت18:30برگزار می گردد. حضور همکاران واستفاده از نظرات آنان در مورد کتاب جدید محوریت برنامه کارگاه می باشد.