اولین جشنواره کشوری تدریس برتر غیر حضوری درس اقتصاد

اولین جشنواره کشوری تدریس برتر غیر حضوری درس اقتصاد.

طبق بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش،مقرر است اولین جشنواره کشوری تدریس برتر غیر حضوری درس اقتصاد، در سال تحصیلی جاری برگزار گردد.همکاران محترم ،جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه استان تماس بگیرند.

ضمنا محتوای جشنواره اقتصاد به شرح ذیل است:

1- بخش 1، فصل 3 ، بازار، صفحات 39 -31

2- بخش 1، فصل 4 ، آشنایی با شاخص های اقتصادی، صفحات 49 - 40

3- بخش 4 ، فصل 2، فصل 2 ، بودجه و امور مالی دولت، صفحات 108 - 98 

با تشکر.