کارگاه اقتصاد

 

برگزاری اولین کارگاه علمی -آموزشی گروه اقتصاد استان قم.