بارم بندی درس اقتصاد پایه دهم

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

متن

فعالیت

متن

فعالیت

متن

فعالیت

اول

9

3

4

1

4

1.5

دوم

8

3

سوم

-

-

3

2

3.5

1

چهارم

-

-

4

2.5

پنجم

-

-

6

4.5

جمع

20

20

20