مرور و جمع بندی فصل دوم -بخش نخست

افزایش تولید

-میزان تولید کالا و خدمات  نشان دهنده ی «قدرت اقتصادی»و « سطح رفاه اعضای جامعه» زیرا تولید بیشتر موجب «درآمد بیشتر»+«مصرف بیشتر» +«رفاه بیشتر»

حسابداری ملی.

تعریف: شاخه ای از مطالعات اقتصادی که به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی می پردازد.

موارد مورد محاسبه در حسابداری ملی:

1-سطح زندگی و درآمد مردم.

2-میزان پس انداز و سرمایه گذاری

3-تغییرات دو مورد فوق به واسطه ی اجرای برخی سیاستهای اقتصادی.

دلیل اهمیت مطالعه ی حسابداری ملی: بررسی تاثیر سیاستهای اقتصادی بر سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه و علاوه بر آن حسابداری ملی تصویر روشنی از وضیعت اقتصادی ارائه می دهد.

تعریف فعالیت تولیدی  از ذیدگاه حسابداری ملی:

تهیه ی کالا و خدمات یا افزایش ارزش کالاها و خدماتی که قبلا تهیه شده اند.

شرایط فعالیت تولیدی برای سنجش در حسابداری ملی

توضیحات

عبور از بازار

به ازای پول ،به مصرف کننده تحویل داده می شود.

تولید کالا و خدمات نهایی

فقط کالاهای نهایی در تولید کل جامعه محاسبه می شود؛زیرا کالاهای واسطه ای در بطن کالاهای نهایی قرار ردارند.

تولید در محدودی مکانی معین

شامل: تولید داخلی- کالاهای تولید شده در طول سال در داخل کشور(مردم کشور و خارجی های مقیم)

تولید ملی: کالاهای تولید شده در طول سال توسط یک ملت( در داخل  و یا خارج از کشور)

قانونی و مجاز بودن

اطلاعات دقیقی از آن در دست است.مورد تایید سازمانهای رسمی کشور است.

 

 

کالای نهایی: توسط تولید کنندگان عرضه و توسط مصرف کنندگان خریداری می شود.

کالای واسطه ای : توسط تولید کنندگان برای تولید کالاهای دیگر خریداری می شود.