مرور و جمع بندی فصل اول -بخش اول

مرور و جمع بندی فصل 1(بخش اول)

تعریف علم اقتصاد:مطالعه انتخابهای بشر به صورت رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب که موارد استفاده متعدد دارند و نیازهای مادی نامحدود او +مدیریت رفتارهای فردی و جمعی انسان با ارایه بهترین انتخابها

نکات مهم در تعریف: «نامحدود بودن نیازها»+«محدود بودن منابع» +«قابلیت مصارف متعدد»

موضوع علم اقتصاد: مسئله انتخاب

هدف علم اقتصاد: راهنمایی انسان برای انجام بهترین انتخاب و بکارگیری بهترین روش جهت استفاده از منابع

روش علم اقتصاد:مشابه روش علوم تجربی(روش علمی)

مراحل روش علمی مطالعه ی مسایل اقتصادی به ترتیب:

1.مشاهده ی روابط علت و معلولی بین پدیده ها

2-جمع آوری اطلاعات

3-طبقه بندی اطلاعات

4-ارایه نظریه

5-بررسی و ارزیابی نظریه

6- رد یا قبول نظریه

امروزه کشف روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی ،موارد زیر را امکان پذیر ساخته است.

  • طراحی و اجرای سیاستها و و پیش بینی  نتایج طراحی آنها برای رسیدن به هدف خاص.
  • پیش بینی برخی مشکلات در عرصه ی اقتصادی و طراحی روش ها یی برای جلوگیری از بروز آن.