فهرست کتب موجود در گروه های آموزشی(2)

1- تاریخ تحلیل اقتصادی                                                         جوزف شومپتر  ترجمه: فریدون فاطمی

2- اقتصاد بخش عمومی                                                            دکتر جمشید پژویان

3- اقتصاد رشد و توسعه                                                         (2جلد)  دکتر مرتضی قره باغیان

4- تئوری اقتصاد کلان                                                            محمد روزبهان

5- روش تحقیق در علوم اجتماعی                                             مرتضی عزتی

6- جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آنها           مرکز تحقیقات دانشگاه مفید

7- مالیه عمومی و اقتصاد دولت                                              دکتر یدا... دادگر کرماجانی

8- تعدیل اقتصادی و نیازهای مدیریتی                                    دکتر محمد مهدی بهکش و همکاران

9- اقتصاد کلان (مجموعه تست)                                              دکتر محسن نظری و دکتر محسن زمانی

10- اقتصاد بین الملل (تئوری)                                              دومینک سالواتوره  ترجمه: هدایت ایران پرور  و حسن گلریز

11-درآمدی به مسائل اقتصادی -سیاسی جهان اسلام                 دکتر احمد ساعی

12- حقوق تجارت                                                                 دکتر محمود عرفانی

13- گزیده مسائل اقتصادی - اجتماعی                                    سازمان مدیریت و برنامه ریزی

14- اقتصاد (مجموعه تست)                                                  گروه مولفین نوبل

15- مالیات حکومتی از دیدگاه علی (ع)                                    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

16- اقتصاد در مکتب اسلام                                                  سید موسی صدر

17- و مجلات اقتصادی......