کارگاه مجازی با عنوان:بررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام

سلام
گروه درسی زیست شناسی  دوره دوم متوسطه

کارگاه مجازی با عنوان:بررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام

روز یک شنبه یکم اسفندماه ساعت ۱۸/۳۰ 
  ازطریق اسکای روم ولینک

برای ورود اینجا  کلیک نمایید