کارگاه

با سلام

گروه زیست شناسی استان در نظر دارد کارگاه  مجازی با موضوع نرم افزار ساخت جدول زیست شناسی

برگزار نماید.تاریخ برگزاری98/11/7 و 98/11/8 ساعت9 تا 24.

همکاران محترم می توانند در تاریخ های فوق الذکر با مراجعه به ادرس qomgt.ir  -صفحه اصلی-بخش

اطلاع رسانی و شرکت درکارگاه های مجازی در این  کارگاه شرکت نمایند.

به شرکت کنندگان گواهی دانش افزایی اعطا خواهد شد.