کارگاه

با سلام

گروه زیست شناسی و سلامت و بهداشت استان قم در نظر دارد کارگاه اموزشی با موضوع ارگونومی و پیشگیری ازاسیبهای فیزیکی محیط کار برگزار نماید.

زمان : پنج شنبه 12دیماه  ساعت9/30

 

مکان : خانه علوم و فنون

در ضمن شرکت همکاران رشته های مختلف در این کارگاه امکان پذیر است.(به کلیه شرکت کنندگان گواهی دانش افزایی اعطا خواهد شد)