سلامت و بهداشت

 سوالات خط به خط  و  پاسخ فعالیت های   سلامت و بهداشت  دوازدهم با فشردن کلمه درس  در قسمت پایین مشاهده کنید.

 

درس 1                   درس 2                         درس 3                 درس 4                درس 5 

درس 6                   درس 7                          درس 8                درس 9               درس 10

درس11                درس 12                         درس 13             درس 14