تغییر زمان جلسه ابزار ها و تکنیک های سنچش و یادگیری

با سلام و احترام

تغییر زمان  

جلسه ابزار ها و تکنیک های سنچش و یادگیری

مدرسه جناب آقای دکتر نادعلی پور

پژو هشگر حوزه سنجش و ارزشیابی

زمان 27 فروردین ماه 1401

ساعت 15 الی 17

ویژه سر گروه ها و دبیران زیست شناسی کشور