کارگاه تبیین شیوه نامه هجدهمین دوره ی کشوری جشنواره الگوهای تدریس برتر

بانام خدا و عرض سلام ?

✅کارشناسی اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه
 
کارگاه آموزش مجازی با عنوان: تبیین شیوه نامه هجدهمین دوره ی کشوری جشنواره الگوهای تدریس برتر

با حضور جناب آقای فتاحی از وزارت محترم آموزش و پرورش
(ویژه مدیران و معاونین آموزشی و دبیران دوره دوم متوسطه استان)

روزپنج شنبه نوزدهم اسفندماه ساعت ۱۰

ازطریق لینک :https://ostadsalam.com/onlinelogin/VPIgW4ncAMk