کارگاه آموزش مجازی با عنوان:مهندسی ژنتیک و مسائل مربوط به آن

باسلام
♦️?♦️کارگاه آموزش مجازی گروه درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه 

با عنوان:مهندسی ژنتیک و مسائل مربوط به آن

 ویژه دبیران زیست شناسی دوره دوم متوسطه

روز سه شنبه 12 بهمن ماه ساعت ۱۸/۳۰

از طریق لینک: 
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/dovom-bahman
رسانه باشید
اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان