کارگاه آموزش مجازی با عنوانبررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام

باسلام
♦️?♦️کارگاه آموزش مجازی گروه درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه 

با عنوان: بررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام

 ویژه دبیران زیست شناسی دوره دوم متوسطه

روز یک شنبه 1 اسفند ماه ساعت ۱۸/۳۰

از طریق لینک:  بعدً اعلام خواهد شد

رسانه باشید
اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان