مسابقه طراحی سوال

          قابل توجه همکاران عزیز

مسابقه طراحی سوالات دی ماه 12 انسانی

و

دی ماه و خرداد 11 عمومی

شیوه نامه:

1) مهلت ارسال: تا 15 آذرماه

2) طراحی براساس بارم بندی سال 1400

3) سوال، پاسخنامه و کلید سوالات