تقدیر

کسب مقام اول کشوری توسط جناب آقای منصور وکیلی در جشنواره «الگوهای برتر تدریس» را به ایشان و همکاران تبریک عرض می نماییم.