مقام سوم جشنواره غیر حضوری کشوری

کسب مقام «سوم کشوری» جشنواره غیر حضوری تدریس،  توسط جناب آقای «خسروی» را به ایشان و سایر همکاران تبریک عرض می نماییم.