هوش مصنوعی

مردم جهان از کدام ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنند ؟