طرح درس ملی روان شنلسی

طرح درس ملی 

موضوع درس :درس 3 

توجه وتمرکز وکارکرد های تمرکز

جهت ارائه واستفاده کارگاه مجازی 30 آبان

لینک پایین راکلیک کنید.

1401https://s25.picofile.com/file/8455840334/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%ACD9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_Copy.pdf.ht%D9%87_%ml