50 نکته مهم در تدریس موفق

50 نکته مهم در تدریس موفق

1.       با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

2.       زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.

3.       با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهر بشّاشی داشته باشیم.

4.       احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.

5.       سعه صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.

6.       وفای به عهد، خوش قولی و تواضع را از یاد نبریم.

7.       به هنگام تدریس، آرامش خود را حفظ کنیم.

8.       از قضاوت نا صحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.

9.       اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

10.   از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

11.   پرگویی نکنیم.

12.   رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.

13.   از تعصب بیجا بپرهیزیم.

14.   از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

15.   رسا و روا بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.

16.   از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.

17.   آرام و شمرده تدریس کنیم.

18.   در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.

19.   ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.

20.   بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

21.   در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

22.   به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.

23.   از تشویق به موقع غافل نشویم.

24.   سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.

25.   کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.

26.   به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.

27.   پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم.

28.   مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنیم.

29.   بر موضوعات درسی، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.

30.   به سوالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

31.   مطالعه پیش از تدیس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.

32.   از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

33.   در هر درس مطالب نو و تازه ای بیان کنیم.

34.   سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.

35.   در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.

36.   سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.

37.   موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

38.   درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

39.   از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.

40.   جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.

41.   از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.

42.   در هنگام تدریس، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.

43.   در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.

44.   ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی، سادگی است.

45.   در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگویی مناسب برای دانش آموزان باشیم.

46.   نتایج آزمون ها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

47.   در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

48.   در تمام کارهای خود، قاطعیت و برش داشته باشیم.

49.   فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

50.   از اینکه نسبت به پاسخگویی به برخی از سوالات قادر نیستیم، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.