نمونه ای از سوال فصل یک روان شناسی

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:روان شناسی

فصل یک روان شناسی

بسمه تعالی

         دبیرستان

سال تحصیلی 98-99

نام کلاس:

پایه: یازدهم انسانی

1- عبارتهای صحیح و غلط را مشخص کنید. 1 نمره

الف) توجه یعنی انتخاب یک یا چند محرک احساس شده است.

ب) یکی از ویژگی های روش علمی «تکرارپذیری» است

ج) یافته های به دست آمده از روش علمی، عمومی و شخصی نیست و هر فردی به راحتی نمی تواند به یافته های دیگران دسترسی یابد.

د) ویژگی های روش شناخت خردگرایانه مبتنی بر درک درونی است.

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: 2 نمره

الف) فرآیند جستجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن .....................را روش علمی می نامند.

ب) ..................جمله خبری که به صورت خرمندانه ایی در پاسخ سوال طرح می شود.

ج) واژه....................به دلیل عدم مشاهده مستقیم بر رفتارها و تاکید به کنش های انسانی در تعریف روان شناسی لحاظ شد.

د) فرایند بازنمایی اطلاعات در حافظه را .....................می نامند.

3- گزینه مناسب را انتخاب کنید: 1 نمره

1) سارا به پدر و مادرش پیشنهاد می دهد که آن اتوبوس قرمز رنگ بزرگ را خریداری کنند نه یک پراید کوچک را نوع انتخاب او بر اساس چه نوع شناختی است؟

الف) پردازش انتخابی    ب)پردازش ادراکی                 ج)پردازش مفهومی                 د)شناخت عالی

2) تمام موارد در تعریف علم روان شناسی صحیح است به جز........

الف) تعاریف گوناگونی از ان وجود دارد که معلول گذر زمان و پیشرفت دانش است.

ب) تعریف واحدی از آن وجود ندارد              ج) علم مطالعه رفتار و شناخت

د)مطالعه رفتار در تعریف آن محدود به انسان است و هم شامل رفتار قابل مشاهده و هم غیرقابل مشاهده می شود

4- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

الف) چرا در برخی موارد روان شناسان نمی توانند به راحتی، همانند فیزیکدانان عمل کنند؟ 1

 

 

ب) انواع مصاحبه را نام ببرید و یکی را با مثال توضیح دهید. 5/1

 

ج) از روش های جمع آوری اطلاعات در روان شناسی، روش آزمون را شرح دهید و دو ویژگی آن را ذکر کنید.5/1

 

د) منظور از رفتار چیست؟ 1

5) توصیف و تبیین را در جملات مشخص کنید. 1 نمره

1)کنترل نکردن هیجانات مانع تصمیم گیری درست می شود.

2)احساس یعنی تحریک گیرنده های حسی توسط محرک ها

 

گروه روان شناسی استان قم