ژن Gene - کروموزوم chromosome

ژن Gene

واحد اساسی انتقال وراثت که در کروموزومها جای دارد. هر کروموزوم شامل ژنهای بسیار زیادی است. ژنها معمولا آرایش جفتی دارند و در هر کروموزوم از هر جفت ژن، یکی از پدر و دیگری از مادر است.

کروموزوم chromosome
ساختارهای میله ای شکل که به صورت جفت جفت در یاخته های بدن یافت می شوند و حامل عوامل تعیین کننده وراثت، یعنی ژن ها هستند که از والدین به فرزندان می رسند. هر یاخته آدمی 46 کروموزوم دارد که به صورت 23 جفت تنظیم شده اند و آن دو عضو هر جفت یکی از پدر و دیگری از مادر می رسد.