تغییر نگرش

یک فرد می تواند تنها با تغییر نگرش خود آینده اش را تغییر دهد.

برای انجام عملی مثبت، باید یک دیدگاه مثبت را توسعه دهید.

هوشیار بودن صرفا به معنای وجود داشتن نیست بلکه یعنی دانستن، با خبربودن و آگاهی داشتن از چیزهایی که به آن وجود اضافه می شوند.