فیلم آموزشی

لطفا برای دیدن فیلم  معلم فداکار در آغوز دره اینجا   را کلیک کنید.

 

جهت استفاده در کلاس درس smiley