فرونشست در ایران

هر روز یک میلی متر از زمین در تهران نشست می کند یعنی در سال ۳۶ سانتی متر. این میزان نشست تهران را رکورد دار نشست زمین در دنیا کرده است ....

ادامه مطلب را از اینجا مطالعه نمایید.