فصل دوم انسان و محیط زیست

سلام

از انجا که همکاران ، جهت تدریس خود نیاز به مطالب اموزشی بدون صوت دارند ، تا مورد استفاده قرار دهند ، نمونه ها بدون صوت می باشد.

اموزش فصل دوم انسان و محیط زیست

خاک ، بستر زندگی

جلسه اول