راهنمای مانور سیلاب

سلام

در  زیر  ، راهنمای اجرای مانورسیلاب ، کلیپ های آموزشی مرتبط و نیز متون علمی تکمیلی مربوط به بحث سیلاب ، در دسترس می باشد.   

                                                                          www.danab.ir