کارگاه گوهر تراشی

سلام

همکاران محترم ، اولین کارگاه گوهر تراشی مورخ 98/11/17 در مرکز اموزش فنی و حرفه ای حضرت معصومه برگزار می گردد. جلسات بعدی درپنج شنبه های بعد( 11/24 ، 12/1 ، 12/8 )  تشکیل می گردد. همکاران می توانند مقاطع سنگی مورد نیاز را از شرکت یاقوت کویر تهیه کنند.