ادبیات زمینی

در مجلس آسمان ستاره ها نشسته اند
قضاوت جلسه را به ماهتاب داده اند
میان یک شهاب سنگ و آسمان جدل شده
و شاهدین یکی یکی گواه می شوند برای آسمان
قرارداد این حکم همیشگیست بر سخن
که آسمان بماند و شهاب را به آتش کشند