طرح درس ملی

همکاران محترم ،

در راستای تبین و اشنایی شما عزیزان با برنامه درس ملی ، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف ) جهت اشنایی با اهداف استفاده از طرح درس ملی و استفاده از ان در تدریس ، می توانید بخشنامه برنامه درس ملی را مطالعه کنید .

برنامه درس ملی 

ب) یکی از اهداف برنامه درس ملی ، هوشمند سازی مدارس و استفاده دبیران و کاربرد ان در اموزش است . در این مورد همکاران می توانند مقاله  زیر را مطالعه کنند.

مدارس هوشمند

ج ) ان شاا...  کارگاه طرح درس نویسی ( با همکاری گروه تکنولوژی اموزشی ) و تدریس بر اساس  طرح درس ملی ( تخصصی زمین شناسی ) در طول سال تحصیلی برگزار  می گردد.