نمونه سوال زمین شناسی

با سلام و ارزوی قبولی طاعات

همکاران محترم می توانند از نمونه سوالات زیر در طراحی سوالات زمین شناسی خود استفاده کنند.

 

فصل 4 زمین شناسی                                 فصل 4 زمین شناسی

فصل 5 زمین شناسی                                فصل 6 زمین شناسی 

ف 7 زمین شناسی                                     فصل 6 انسان و محیط زیست