روش های نوین تدریس زمین شناسی

اقتصاد کشور ما بطور چشمگیری وابسته به دانش زمین شناسی است چرا که بخش مهمی از بودجه دولت را درامدهای نفتی و معدنی تشکیل داده و اکتشاف و استخراج این منابع در وهله اول مستلزم انجام مطالعات و تحقیقات زمین شناسی است ، اما در کشور ما چنانکه باید و شاید به این علم توجه نشده است .ریشه این بی توجهی در اموزش علوم زمین و نظام اموزشی نهفته است....

                                                                                                                         ادامه مطلب