فناوری نوین گیاه پالایی

رفع آلودگی محیطزیست و ایجاد محیط زیست پایدار دغدغه اصلی کلیه انسانهاي روي زمین است. خوشبختانه با استفاده از فناوري زیستی و تواناییهاي موجود در طبیعت میزان صدمه به محیط زیست را میتوان به حداقل رساند. گیاه پالایی روشی پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمعو یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان میباشد. از این روش براي زدودن آلودگی هاي آب، خاك و هوا استفاده میشود.
این فناوري میتواند براي رفع هر دو نوع آلاینده خاك یعنی معدنی و آلی بکار رود. در روش گیاه پالایی، گیاهان براساس سازوکار جذب طبقه بندي میشوند و آلودگی خاك به فلزات سنگین به کمک روشهاي شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی کاهش داده میشود. با فناوري زیستی و تولید گیاهان تراریخته توانسته اند مسیر تولید بعضی آنزیمها را درگیاهان به نحوي تغییر دهند که مواد سمی موجود در گیاه به ترکیبات مفید و قابل استفاده، تبدیل شده و به محیط زیست نیز آسیبی نمیرساند....

 

                                                                                                                                     ادامه مطلب