نگهداری تونل ها

 یکی از نکات مهم در احداث تونل ، بررسی دیواره های داخلی تونل از نظر پایداری و نشت اب است . در صورت عدم وجود شرایط مطلوب ، دیواره و سقف تونل با محافظی از بتن و یا سایر مصالح پوشیده می شود . ...                                            

                                                                                                                                       ادامه مطلب