فراخوان طرح آزمون شبه نهايي

گروه زبان انگليسي استان قم برگزار مي كند:

مسابقه انتخاب سوال شبه نهايي پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم

مهلت ارسال آثار: 10 بهمن ماه

به نفرات اول هر پايه لوح تقدير استاني و به نفرات دوم و سوم هر پايه لوح تقدير ناحيه اي اهدا خواهد شد.

براي دريافت فرم ارزیابی اينجا را كليك كنيد.