فراخوان ايده هاي نوين همکاران در قالب فرآيندهاي آموزشي بومي استان

در اجرای بند 7 برنامه عملیاتی درس زبان انگلیسی استان قم با عنوان فراخوان ايده هاي نوين همکاران در قالب فرآيندهاي آموزشي بومي استان از دبیران محترم زبان انگلیسی دعوت به همکاری می شود.

مرحله ی ناحیه ای

3 بهمن ماه

مرحله ی استانی

10 بهمن ماه

هر ناحیه اثر منتخب (نفر اول ناحیه( را همراه با مستندات ) اثر و فرم داوری(، جهت شرکت و ارزیابی در مرحله استانی به گروه های آموزشی استان ارسال خواهند نمود.

 

شرایط ذیل مزید امتنان است:

 

  • این طرح در راستای نقد و بررسی یا تحلیل وضعیت آموزشی انجام پذیرد.
  •  طرح بر اساس فرمت WORD و PDF باشد .
  • رتبه اول در مرحله استانی از طرف اداره كل آموزش و پرورش استان قم مورد تقدير قرار خواهد گرفت و حایزین رتبه های دوم و سوم از طرف ادارات آموزش و پرورش نواحی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
  • جهت راهنمایی واطلاع همکاران، نمون برگ داوری تقدیم می گردد

  •