چهارمین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم برگزار می کند:

موضوع وبینار:How to teach and test Listening skill effectively

زمان: شنبه شانزدهم بهمن ساعت 18:30تا 20

مدرس: استاد سابی زا