سومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم (ناحیه 2) برگزار می کند:

موضوع وبینار:  Effective ways of teaching Writing to improve the students' performance in final term exam

زمان: شنبه دوم بهمن ساعت 19 تا 20:30

مدرس: استاد لنگرودی