دومین کارگاه گروه زبان انگلیی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی برگزار می کند.

 

Reviewing the Series of Vision Books Based on University Enterance Exa

برگزار کننده: گروه آموزشی متوسطه دوم استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی

زمان: پنجشنبه ۲دی ماه سال۱۴۰۰

ساعت: ۱۸:۳۰ تا ۲۰

با احترام از همکاران عزیز کل کشور دعوت بعمل می آید.

گواهی حضور درسایت Qomgt.ir خرداد ۱۴۰۱تقدیم می گردد.

حضور شما اساتید گرامی باعث خوشحالی و افتخار ما است

 

 

https://www.skyroom.online/ch/allameh.jafari99/english-language