دومین جلسه مشترک سرگروه های استان و نواحی

دومین جلسه مشترک سرگروه های استان و نواحی در تاریخ 21آبان در گروه های ناحیه 1 برگزار شد. مسائل مطرح شده در این جلسه:

1- هماهنگی در مورد موضوعات و مدرسان کارگاه ها

2- هماهنگی در مورد موضوعات و نحوه طراحی و داوری مسابقات