جلسه مشترک سرگروه های استان و مدیران آموزش و پرورش منطقه خلجستان

جلسه مشترک سرگروه های استان با مدیران آموزش و پرورش منطقه خلجستان در تاریخ 14 آبان در اداره منطقه خلجستان برگزار شد. مسائل مطرح شده در این جلسه:

1- ارائه گزارش در مورد وضعیت درسی منطقه توسط مدیریت اداره

2- لزوم شرکت دبیران در کارگاه ها

3- لزوم توجه به عملکرد دبیران جدیدالورود که بیشتر جمعیت دبیران منطقه را شامل می شوند

4- لزوم برگزاری جلسه مشترک دبیران جدید و سرگروه ها